კურსის შესახებ

ორგანიზაციული მართვის პროცესის რაციონალურად და ეფექტურად წარმართვა და პროდუქტიულობის მაღალი ხარისხის მიღწევა წარმოადგენს მენეჯერის უმთავრეს ფუნქციას. თანამედროვე სწრაფად ცვალებად კონკურენტულ გარემოში დაგეგმვის, გადაწყვეტილების მიღების, ორგანიზების, გაძღოლისა და კონტროლის წარმატებით განხორციელება მოითხოვს მენეჯერთა მაღალ დონეზე მომზადებას. თანამედროვე მენეჯერი უნდა ფლობდეს როგორც სათანადო თეორიულ ცოდნას მენეჯმენტში, ისე კომპეტენციასა და პრაქტიკულ უნარებს.

კურსის მიზნები

კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ:

 • შეისწავლონ და გამოიყენონ მენეჯმენტისმთავარი და ძირეული ელემენტები
 • აითვისონ მართვის საუკეთესო მოდელები დაპრაქტიკები
 • მოახდინონ გარემო ფაქტორების ანალიზი სწორი დაგეგმვისა და გადაწვეტილებების მისაღებად
 • ორგანიზება გაუკეთონ რესურსებს დაგამოიყენონ ისინი რაციონალურად
 • უხელმძღვანელონ და შეუქმნან გუნდს მოტივირებული გარემო მუშაობის პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით
 • განავითარონ ეფექტური კომუნიკაციისსტრატეგია
 • უზრუნველყონ კონტროლისა და მონიტორინგის სისტემის ეფექტურად დანერგვა და განხორციელება
 • შეიძინონ მართვის ახალი უნარები დაგამოიყენონ ისინი პრაქტიკულ საქმიანობაში

ვინ უნდა დაესწროს

ეს კურსი სასარგებლო იქნება მათთვის, ვისაც სურს რომაიმაღლოს კომპეტენცია,

შეიძინოს და გაიღრმავოსთეორიული ცოდნა მართვის სფეროში და აითვისოს

დაგანავითაროს მენეჯერული უნარები. ეს მიზნობრივიჯგუფი მოიცავს:

 • ბიზნეს კომპანიების მენეჯერებსა დათანამშრომლებს
 • სამთავრობო დაწესებულებებისხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს
 • არასამთავრობო ორგანიზაციებისწარმომადგენლებს
 • პროექტის მენეჯერებსა და პროექტის ჯგუფისწევრებს
 • სტუდენტებსა და ახალ კურსდამთავრებულებს,რომლებიც მიისწრაფიან წარმატებულიკარიერისკენ